Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre kupujúceho - spotrebiteľ

1. Reklamovať je možné len výrobok, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Ropax s.r.o  ROPAX s.r.o. so sídlom Jantárová 1869/15 Dunajská streda 92901, IČO: 51998084, Prevádzka: Rohovce 125
930 30 Rohovce
. Ako záručný list slúži doklad o kúpe (faktúra) a v prípade poskytnutia dlhšej záručnej lehoty aj záručný list.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetky nové výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri výrobku uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si výrobok preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Ak ide o použitú vec (napr. vystavené a predvádzané výrobky), o ktorej je spotrebiteľ vopred informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

6. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nasledovným užívaním:

a) ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku na strane kupujúceho,

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c) zanedbaním starostlivosti o výrobok a údržby výrobku.

8. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho časti) spôsobené používaním výrobku. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

9. U špecifických druhov tovaru ako sú motorky, štvorkolky, benzínové kolobežky atď., je 24 mesačná záručná doba podmienená pravidelnými garančnými prehliadkami (vždy uvedené v návode na používanie, resp. v záručnom liste).

10. Reklamovaný výrobok je potrebné doručiť na adresu  doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, (nie na dobierku), alebo vybaviť osobne, ktorá je možná na tej istej adrese. Výrobok je potrebné vhodne vyčistiť a zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu výrobku! Odporúčame výrobok zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K výrobku je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a opis reklamovanej vady. Reklamáciu je teda možné uplatniť prostriedkami diaľkovej komunikácie, alebo osobne. REKLAMAČNÝ PROTOKOL stiahnúť tu 

11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu na reklamačné konanie a jej následné zaevidovanie v evidencii reklamácií.

12. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.

13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na vrátenie kúpnej ceny za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

14. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak bude výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

17. Nepoškodenie výrobku, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní výrobku. Nakoľko výrobok sa pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť výrobok a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

18. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke http://www.unasje.sk a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

19. Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru: ROPAX s.r.o Rohovce 125, 930 30 Rohovce

 

Všeobecné podmienky vybavenia reklamácie kupujúcim, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba

1. Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.unasje.sk medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, sú upravené  v  zákone č. 513/1991 Z.z., v platnom znení  (Obchodný zákonník).

2. Predávajúci poskytuje na tovar predaný fyzickej osobe – podnikateľovi, alebo právnickej osobe, záručnú lehotu 12 mesiacov.

3. V prípade uplatnenia reklamácie  kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, sa predávajúci  zaväzuje o prijatej reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí – spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci  informovaný prostredníctvom  kontaktného e-mailu.

4. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú je možné odstrániť, bude reklamovaný tovar  opravený. Pokiaľ nie je  možná oprava, a povaha vady nebráni obvyklému užívaniu reklamovaného tovaru, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

5. Ak ide o výrobnú vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar  mohol riadne užívať ako tovar  bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar  vymeniť za tovar  s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

 

Skladné

1. Skladné sa počíta za každý začatý deň od 30 dňa od doručenia výzvy na prevzatie reklamovaného výrobku prípadne vrátenia neprevzatej zásielky kupujúcim. Skladné bude účtované v prípadoch, kedy zásielky zostávajú v sklade z dôvodov spôsobených na strane kupujúceho. Skladné nebude účtované počas nedieľ a štátnych sviatkov.

a) Skladné do 30 dní od doručenia výzvy na prevzatie reklamovaného výrobku prípadne vrátenia neprevzatej zásielky kupujúcim - 0,00 € (bezplatne).

b) Skladné od 31. dňa - 3,00 € /deň.

2. Ak suma za skladné prevýši kúpnu cenu výrobku, ten bude znehodnotený. Pred znehodnotením bude kupujúci informovaný o jeho práve vyrovnať záväzky a prevziať tovar v uloženom termíne, v opačnom prípade bude uskladnený tovar znehodnotený.

 

Ako dosiahnuť dlhú životnosť batérie

SLA (Sealed-Lead-Acid) batérie sú bezúdržbové, uzavreté, gelové batérie. Obsiahnutý elektrolyt nie je v tekutom stave a preto môžu byť použité v ľubovoľnej polohe. Ich výhodou je jednoduchá manipulácia a údržba a dlhá životnosť. Takáto batéria nevytvára nebezpečné splodiny a nehrozí vyliatie kyseliny ako pri iných batériach. 

Nabíjanie

Rozhodne nepoužívajte inú ako originálnu nabíjačku určenú k autíčku. Tieto nabíjačky sú plne automatické a samy riadia priebeh nabíjania. Doba nabíjania sa pohybuje okolo 6 - 8 hod. Toto platí pri 100% vybití, no neodporúčame nechávať batériu úplne vybiť. Nabíjajte autíčko po každom použití, alebo minimálne raz za mesiac a to aj cez zimu! Veď ani svoje auto by ste nenechali v zime stáť dlhší čas bez naštartovania.. Platí pravidlo, že čím menej je batéria pred nabíjaním vybitá, tým viac cyklov (nabitie a vybitie) je možné dosiahnuť.

Ako príklad uvedieme hodnoty štandardne uvádzané pre SLA gelové akumulátory:

⦁ pri 50% vybití batérie sa dosahuje až 600 cyklov nabitia a vybitia
⦁ pri 100% vybití je to zhruba 300 cyklov
⦁ pri 30% vybití, je to až 1400 cyklov

Tieto parametre sú samozrejme dosahované pri ideálnych podmienkach ako sú okolitá teplota (20 - 25 °C), ideálna vlhkosť prostredia a správny spôsob nabíjania.

Skladovanie

Nenechávajte elektrické autíčko voľne vonku, nechránené pred dažďom sa snehom. Hlavne počas zimných mesiacov. Batériu skladujte plne nabitú. Samovybíjaním dochádza mesačne približne k 3% strate na kapacite, preto je dobré pri dlhodobom skladovaní nabíjať autíčko raz za mesiac. Vybitá batéria zamrzne už pri teplote -1°C, nabitá zamŕza pri -15°C.

Na záver by sme zhrnuli základné pravidlá ako udržať betérie v autíčkach v čo najlepšej kondícií a využiť ich potenciál na maximum.

1. Nabíjajte batériu raz za mesiac, hlavne v zimných mesiacoch!
2. Odporúčame dobiť batériu po každom použití! Zvýšite tým jej životnosť.
3. Nepoužívajte inú nabíjačku ako je originál pribalená k Vášmu elektrickému autíčku.
4. Skladujte plne nabitú batériu. Bude tak odolnejšia voči okolitým vplyvom počasia!

Na kapacitu batérie v elektrických autíčkach máte záruku pol roka (6 mesiacov)! Pokiaľ sa ale kapacita batérie zníži nesprávnym používaním, záruka sa na to nevzťahuje. Preto dodržujte odporúčania od výrobcu. Spolu s našimi radami nebudete mať problém získať z batérie čo najviac.

Dúfame, že sme Vám týmito riadkami pomohli a ušetrili starosti pri prípadných komplikáciach s batériou. Prajeme Vám dlhé, bezstarostné chvíle pri vození detí v našich elektrických autíčkach.